Voli ovo

Reklame

petak, 14. siječnja 2011.

Termini pri istraživanju marketinga

Istraživanje marketinga je aktivnost bez koje danas, čak ni mikro-preduzeća, a da ne spominjemo mala, srednja ili velika, ne mogu ozbiljnije da posluju u svom okruženju, bilo ono na lokalnom ili globalnom nivou. Da bi preduzeća obavila istraživanje marketinga na što kvalitetniji način (u svakom pogledu), oni moraju poznavati termine koji se upotrebljavaju prilikom istraživanja marketinga i njihovo pravo značenje.
Ovi termini na prvi pogled izgledaju isto, ali ako malo bolje obratimo pažnju na riječi koje se tu upotrebljavaju, vidjećemo da su to ipak termini koji opisuju aktivnosti koje se međusobno razlikuju. Ali su ipak usko povezane jedana uz drugu i ne mogu da funkcionišu jedana bez druge. U svakoj poslovnoj aktivnosti precizna komunikacija je od suštinske važnosti da bi se posao uradio kvalitetno i na obostrano zadovoljstvo. Zato je bitno da poznajete termine koji se koriste prilikom istraživanja marketinga.
Zašto je još istraživanje marketinga i poznavanje termina koji se koriste pri istraživanju tako bitno? Bitno je, zato što je istraživanje marketinga, pa može se reći, najbitnija aktivnost u poslovanju jednog preduzeća. Sve informacije koje se prikupe prilikom istraživanja su ulazne informacije i od njih zavise potezi koje ce povući menadzeri, nebitno na kojem nivo u preduzeću. Ako ne poznajemo termine, mogu nam se desiti minimalo dvije veće greške, a to su: da mislimo da radimo ispravnu aktivnost, a ustvari radimo pogrešnu. Tako npr. možemo da mislimo da mi ispitujemo tržište, a ustvari mi posmatramo tržište. I druga, da tom prilikom dobijemo pogrešne ulazne informacije i samim tim povučemo pogrešne poteze i na taj način dovedemo preduzeće u nezavidan položaj. Zato obratite pažnju na sledeće termine i njihovo značenje. Upamtite ih dobro, jer će Vas oni činiti profesionalcem, a Vaše preduzeće uspješnim.
·         Ispitivanje tržišta – je termin koji ne odražava pravo stanje tržišta. Pošto se tržiste istražuje, a ne ispituje se. Ispitati možete potrošače, korisnike Vaših usluga, zaposlne u preduzeću, stručnjake iz raznih oblasti itd. Već na ovom primjeru se može uočiti koliko je bitna preciznost u komunikcaiji.
·         Praćenje tržišta – većina stručnjaka smatra da je ovaj termin začetnik istraživanja marketinga, pa samim tim se može smatrati dosta površnim i nedovoljno preciznim istraživanjem, jer je zasnovano samo na posmatranju tj imamo jednosmjernu vezu.
·         Marketing informacioni sistem (MIS) – je termin koji već na prvi pogled odražava ozbiljnije istraživanje marketinga. Sama riječ sistem nam govori da se ovde radi o više elemenata koji su međusobno povezani i rade kao sistem. MIS predstavlja konstantnu aktivnost koja je zasnovana na prikuljanju, sortiranju, analiziranju, procjenjivanju i distribuiranju adekvatnih, blagovremenih i tačnih informacija. Ove informacije se poslije koriste u donošenju poslovnih odluka, kao što su stvaranje preduzetničke vizije za budućnost i poslovne misije, koja predstavlja svhru i razlog tržišnog poslovanja. MIS još pomaže u boljem i preciznijem planiranju budućih marketing ciljeva, realizaciji i kontroli istih i uopšte reviziji poslovanja preduzeća. MIS je sačinjen, može se reći, od ljudi svih profila koji su profesionalci i mogu biti konstantno zaposleni ili po potrebi angažovani sa strane. Pored ljudi, kao najbitnijeg faktora, tu su jos i oprema i postupci rada koji su maksimalno usmjereni na postizanje što boljih rezultata.
·         Marketing istraživanje – je termin koji predstavlja jedan dio marketing informacionog sistema. Marketing istraživanje je veoma odgovoran, profesionalan i naučni pristup u procesu donošenja marketing odluka i rješavanju ekonomskih problema na tržištu. Glavni zadatak marketing istraživanja je istraživanje instrumenata marketing miksa. Marketing miks sačinjava: proizvod i njegov razvoj, logistika i kanali distribucije, strategije za formiranje cijena, promocija, propaganda i prodaja.
·         Ispitivanje potrošača – predstavlja termin koji je jako bitan za istraživanje marketinga. Takođe je jedan dio marketing informacionog sistema čiji je zadatak ispitivanje potrošača i njihovo ponašanje prilikom kupovine, tačnije njihove navike, ciljeve, stavove, shvatanja itd.
Nemojte da Vas zbune termini istraživanje marketinga i marketing istraživanje. Istraživanje marketinga je sastavljen od segmenata, a to su: istraživanje tržišta, istraživanje marketing miksa i ispitivanje potrošača. Budite pažljivi prilikom istraživanja marketinga jer je to jako kompleksna disciplina i zahtjeva ozbiljnost, iskustvo, stručnost i pomalo vizionarstvo. Morate biti vrlo oprezni prilikom komuniciranja sa klijentima, partnerima i sa svojim zaposlenim, jer Vas jedan termin pogrešno izgovoren može navesti na to, da izgubite vrijeme, novac i poziciju na tržištu. A ovo troje se veoma teško vraća.
Jungić Njegoslav, dipl. ecc

Nema komentara:

Objavi komentar